ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์ สำนักงานบัญชี ศิรลาภ

แผนที่สำนักงานใหม่

map1

บริการของเรา

1.   วางระบบบัญชี ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

2.   จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่สรรพากรรับรอง เป็นไปตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป ประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.   จัดทำเอกสารทางบัญชีทุกชนิด ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สมุดรายวันขั้นต้น

บัญชีแยกประเภท งบทดลอง

4.   จัดทำแบบภาษีทุกชนิด พร้อมยื่นแบบต่อกรมสรรพากร และสำนักงานประกัน

สังคม

5.   ปิดบัญชีรวมทั้งจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำเดือน และประจำปี 

6.   นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร

7.   ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีสำหรับบริษัทจำกัดใน

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่)

8.   เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี

อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับ

1.   ปริมาณเอกสารของแต่ละกิจการ

2.   ความซับซ้อนในการจัดทำบัญชี

3.   เงื่อนไขเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ