1.   จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล

2.   จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง

  • เปลี่ยนแปลงกรรมการ
  • ที่ตั้งสำนักงาน
  • เพิ่ม – ลดทุนจดทะเบียน

3.   จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วน และชำระบัญชี

4.   ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคลและนิติบุคคล

5.   จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม