1.    ตรวจสอบและรับรองงบการเงินประจำปี

2.    ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบัญชี และการควบคุมภายใน

 

อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ 4,000 บาท ขึ้นอยู่กับ

1.    ปริมาณเอกสารของแต่ละกิจการ

2.    ความซับซ้อนของธุรกิจและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง